Stage Henka – 2015

Stage Henka tenutosi presso la Palestra Centro Europa di via Paolo Gaidano, 103, 10137 Torino

Organizzatore:

Henka

Data:

1 Gennaio 2015